Wnioski z I etapu konsultacji społecznych Koncepcji budowy tras i ścieżek rowerowych dla Sandomierza i informacja o sposobie ich uwzględnienia.

W trakcie I etapu konsultacji najwięcej emocji wzbudziły przedstawione warianty połączenia ul. Żwirki i Wigury z pl. Niepodległości trasą R-1. Na spotkaniu konsultacyjnym żaden z zaproponowanych przez Wykonawcę wariantów nie uzyskał pełnego poparcia (ani żaden z wariantów wzdłuż ul. Zawichojskiej, ani wariant z poprowadzeniem trasy rowerowej niezależnie od systemu ulicznego po skarpie – jak w wygasłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). W trakcie dyskusji pojawił się za to nowy pomysł, który pozwolił uzyskać nowe rozwiązanie, lepsze od dotychczas analizowanych.

W trakcie dyskusji część uczestników optowała za poprowadzeniem trasy R-1 ul. Browarną. Niestety ma ona znaczne pochylenie i zła nawierzchnię. przedstawiciele Urzędu Miasta potwierdzili, że realna byłaby wymiana nawierzchni ul. Browarnej na bitumiczną. Nowatorski pomysł polega na tym, żeby ruch rowerowy poprowadzić ul. Browarną tylko dla kierunku w dół. Kierunek pod górę poprowadzić wzdłuż ul. Zawichojskiej, wzdłuż której jeden ruchu rowerowy w jednym kierunku łatwiej przeprowadzić niż w obu. Takie też rozwiązanie ostatecznie wprowadzono do Koncepcji.

Ponadto w trakcie konsultacji zgłoszono następujące postulaty:

1. Przesunięcie realizacji drogi dla rowerów w ciągu ulic Wojska Polskiego – Różana do I etapu (z wyłączeniem kładki nad ul. Kochanowskiego). Postulat uwzględniono.

2. Postulat lokalizacji mini-ronda na skrzyżowaniu Żeromskiego / Kościuszki. Postulat częściowo uwzględniono – wpisano takie zalecenie do opisu trasy.

3. Postulat uspokojenia ruchu w ul. Kościuszki, Puławiaków za pomocą naprzemiennego parkowania, sinusoidalnych progów zwalniających dla 30 km/h. Postulat częściowo uwzględniono – wpisano takie zalecenie do opisu trasy.

4. Postulat trasy rowerowej w ul. Rybaki i jej przedłużeniu do ul. Żwirki i Wigury w rejonie ul. Przemysłowej. Postulat uwzględniono częściowo – do ul. Browarnej (w związku z dostosowaniem przebiegu trasy R-50 do zatwierdzonego przebiegu trasy TRPW), dalej do ul. Żwirki i Wigury nie uwzględniono, jako nieuzasadniony wydatek wobec możliwości jazdy trasami R-2 i R-50 (wzdłuż Żwirki i Wigury i Browarnej do ul. Rybaki), słabe natężenie ruchu na tym odcinku w badaniach ruchu.

5. Postulat trasy rowerowej w ul. Powiśle do granicy miasta (ruch rowerowy na zasadach ogólnych jezdnią). Postulat uwzględniono – dodano trasę R-59.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

1. Skorygowano przebieg trasy R-50 w rejonie Podzamcza zgodnie z zatwierdzonym przebiegiem Trasy Rowerowej Polski Wschodniej - po istniejących ciągach jezdnych.

2. Skorygowano trasę R-21 w ul. Lubelskiej zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, z uwagi na istniejący projekt przebudowy ulicy – ścieżka pieszo – rowerowa po stronie południowej.

3. Dodano trasy rowerowe R-24, R-83 i R-84, które wynikają z proj. MPZP „Szpital”

4. Dodano realizację drogi dla pieszych i rowerów po południowej stronie ul. Kwiatkowskiego w III etapie.

5. Bardziej szczegółowo opisano planowane rozwiązania w opisie tras.

W wypełnionych w trackie konsultacji ankietach ogólnie pozytywnie oceniono zarówno ilość planowanych tras rowerowych, przyjęte rozwiązania, jak i propozycję etapowania.